Organizing Committee

General Chair

Xinyi Huang
Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou), China

General Co-Chairs

XingLiang Yuan
Monash University, Australia

Meng Li
Hefei University of Technology, China

Technical Program Committee Chairs

Jianghua Liu
Nanjing University of Science and Technology, China

Lei Xu
Nanjing University of Science and Technology, China

Technical Program Committee Co-Chair

Chungen Xu
Nanjing University of Science and Technology, China

Workshop Chairs

Yifeng Zheng
Harbin Institute of Technology(Shenzhen), China

Publicity Chairs

Cong Zuo
Beijing Institute of Technology, China

Publication Chair

Chao Lin
Fujian Normal University, China

Local Chair

Siyu Liu
Nanjing University of Science and Technology, China

Web Chair

Lichuan Ma
Xidian University, China