Organizing Committee

General Chairs

Dr. Honghao Gao
Shanghai University

Yuyu Yin
Hangzhou Dianzi University

Program Chair

Kuang Li
Central South University

Xiaoxian Yang
Shanghai Polytechnic University

Publicity and Social Media Chair

Wanqiu Huang
Shanghai University

Workshops Chair

Yusheng Xu
Xidian University

Yucong Duan
Hainan University

Sponsorship & Exhibit Chair

Yucong Duan
Hainan University

Publications Chair

Youhuizi Li
Hangzhou dianzi University

Local Arrangement Chair

Li Kuang
Central South University

Web Chair

Xiaoxian Yang
Shanghai Polytechnic University

Conference Manager

Lukas Skolek
EAI