Technical Program Committee

Li Kuang

Central South University

Xiaoxian Yang

SSPU

Alex Norta

TTU.ee

Fekade Getahun

Addis Ababa University, Ethiopia

Jue Wang

Computer Network Information Center of CAS

Jun Yang

Hust

Kai Lin

Dalian University of Technology

Lianyong Qi

Qufu Normal University

Limei Peng

Ajou University

Nianjun Zhou

IBM T. J. Watson Res. Center, USA

Qing Wu

Hangzhou Dianzi University

Stephan Reiff-Marganiec

University of Leicester

Wan Tang

South-Central University for Nationalities

Xiaobing Sun

Yangzhou University, China

Bin Cao

Zhejiang University of Technology

Congfeng Jiang

Hangzhou dianzi University

Guobing Zou

Shanghai University

Jiwei Huang

China University of Petroleum – Beijing

Youhuizi Li

Hangzhou Dianzi University

Yuyu Yin

Hangzhou Dianzi University

Yiping Wen

Hunan University of Science & Technology, China

Yueshen Xu

Xidian University

Zijian Zhang

Haiyan Wang

Han Ding

Xi’an Jiaotong University