Organizing Committee

General Co-Chairs

Honghao Gao
Shanghai University

Huaikou Miao
Shanghai University

Technical Program Committee Co-Chairs

Yuyu Yin
Hangzhou dianzi University

Xiaoxian Yang
Shanghai Polytechnic University

Web Chair

Wanqiu Huang
Shanghai University

Publicity and Social Media Chair

Yuan Tao
Shanghai University

Workshops Chair

Yucong Duan
Hainan University

Publications Chair

Youhuizi Li
Hangzhou dianzi University

Local Chair

Qiming Zuo
Shanghai University

Conference Manager

Dominika Belisov√°
European Alliance for Innovation